Gál Ferenc Főiskola Könyvtára

6720 Szeged, Dóm tér 6.
english | magyar

Bejelentkezés

felhasználó keresés:

keresés

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)  alapján könyvtárunk kiemelt jelentőséget tulajdonít a könyvtárhasználóink személyes adatainak védelmére.

A könyvtár a felhasználóktól kapott adatokat célhoz kötötten, bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 

A Főiskola adatvédelmi szabályzata megtekinthető

 

 KÖNYVTÁR:

Adatvédelmi tájékoztató


 

Az alábbiakban a Gál Ferenc Főiskola Könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) Felhasználói /Olvasói adatkezelésével kapcsolatos irányelvei következnek.

A Könyvtár számára a Felhasználói adatainak védelme elsődleges fontosságú.

A nyilatkozat vonatkozik:

 a könyvtári beiratkozással és szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokra,

a könyvtári honlap szolgáltatásaival kapcsolatos adatokra.

A könyvtár kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatkezelése során a megfelelő törvényi hivatkozásoknak megfelelően járjon el. Figyelembe veszi:

a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról , az Európai Parlament és a Tanács  2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében  történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról,

a 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról,

a 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

és felsőoktatási könyvtárként a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló jogszabályok rendelkezéseit.

A könyvtár rendelkezik az adatkezelés és adatvédelem teljes körére kiterjedő adatvédelmi szabályzattal.

Felhasználói adatok

A Könyvtár használói adatai a következő módon kerülnek a Könyvtár kezelésébe:

-a könyvtárba történő beiratkozáskor a Könyvtár a beiratkozó természetes személyazonosító adatait kéri el – teljes név, születési adatok (hely, idő), édesanyja leánykori neve. Elkéri az azonosításhoz használt igazolványának számát, a kapcsolattartáshoz az állandó és levelezési/ideiglenes lakcímet, az elektronikus levélcímet. Az adatokat a kitöltött adatlapon elzárva, és a könyvtári számítógépes rendszerben tárolja el. A Könyvtár a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokat gyűjti be, amely a könyvtári szolgáltatások zavartalan használatát biztosítják.

A Felhasználói adatait a könyvtár nem adja ki harmadik fél számára, az adatokat nem használja fel profilalkotáshoz. Hatósági megkeresésre rendészeti szervek részére adja ki a jogszabályoknak megfelelően.

A Könyvtár más forrásból nem kér és nem gyűjt adatokat a felhasználókról/olvasókról.

 

Webes szolgáltatások

A Könyvtár webes szolgáltatásaink kialakítás során arra törekszik, hogy a Felhasználó/Olvasó személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a Felhasználó/Olvasó rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A könyvtárban kialakított munkaállomások használatához semmilyen személyi azonosító nem szükséges.

A honlap megtekintése során –a hálózaton szokásos módon - automatikusan rögzítésre kerül a látogatás időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatok csak azért szükségesek, mert a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál belőlük. A könyvtár ezen adatokat ritka estekben, s a szolgáltatáshoz elengedhetetlen mértékben kapcsolja csak össze a meglévő személyes nyilvántartással.

A honlap üzemeltetését a Könyvtár maga végezi, a keletkezett adatokat harmadik félnek nem adja át.

 

A honlap illetve a könyvtár online látogatásaival/szolgáltatásaival összefüggésben kezelt adatokhoz kizárólag a könyvtár munkatársai férnek hozzá, feladatuk ellátása, illetve a felhasználók által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben.

 

A könyvtári webOpac használatához szükséges belépési azonosítóhoz tartozó jelszót, az első belépés alkalmával a Felhasználó/Olvasó meg tudja változtatni, amelyet csak Felhasználó/Olvasó tud, a rendszer nem teszi másnak, még a könyvtárosnak sem hozzáférhetővé.

A saját adatokhoz való jog

 

A Könyvtár használója az adatkezeléssel kapcsolatos jogait széleskörűen gyakorolhatja. Így az érintett – indokolt esetekben és személyesen, vagy magát a törvényben előírt módon igazolva – a könyvtárnál kezdeményezheti:
-a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatinak helyesbítését,
 -személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználók jogosultak tájékoztatást kérni a Könyvtár által kezelt adataikról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A Könyvtár a bekövetkezett adatvédelmi incidens esetén a jogszabályi rendelkezések szerint jár el, értesíti az érintettet és a hatóságot, az incidens körülményeiről, az elhárításra megtett intézkedésekről.

A Könyvtár a kért tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül adja meg, a tájékoztatás megadását kizárólag a 2011. évi CXII. törvény által kötelezően előírt esetekben tagadhatja meg. Ebben az esetben a Könyvtár írásban tájékoztatja az érintettet, hogy felvilágosítás megtagadására, mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

 

A személyes adatot törölni kell, amennyiben kiderül:
-kezelése jogellenes,
ha az érintett a személyes adatinak törlését kéri
-azok hiányosak vagy tévesek és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
-az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt,
-a törlést törvényes alapon elrendelték.

 

Adatbiztonság:

A könyvtár a személyes adatokat a székhelyén üzemeltetett saját szerverein tárolja, amelyek védettek.

 

A szolgáltatott tartalommal kapcsolatos adatok:

 

A könyvtár weboldalai, az azokon található minden képi, hang vagy szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a könyvtár kifejezetten ere vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk figyelmét, hogy könyvtár fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

 

Kapcsolatok más weboldalakhoz

 

A könyvtár weboldalairól más intézmények, szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve ott a felhasználó adatinak biztonságáért a Könyvtár nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén győződjön meg az adott oldal adatvédelmi politikájáról.

 

Kapcsolat és tájékozódás

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése, észrevétele, bejelentése van, vegye fel a kapcsolatot biblio@gff-szeged.hu e-mail címen.

fooldal email oldalterkep