Gál Ferenc Főiskola Könyvtára

6720 Szeged, Dóm tér 6.
english | magyar

Bejelentkezés

felhasználó keresés:

keresés

Szolgáltatások

 

Helyben használat Tágas olvasótermünkben lehetőséget biztosítunk az elmélyült tanuláshoz, kutatómunka végzéséhez.
Kölcsönzés Beiratkozott látogatóink az állomány nagy részét kölcsönözhetik. A kölcsönzés időtartama 3 hét. Két alkalommal lehet a kölcsönzött dokumentumokat hosszabbítani. Nem kölcsönözhetők az 1950 előtt megjelent könyvek, a folyóiratok, a szakdolgozatok és a multimédiás állomány.
Tájékoztatás Segítjük a könyvtár látogatóit a szakirodalomban való eligazodásban, irodalomjegyzékek összeállításában.
Könyvtárközi kölcsönzés Olvasóinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy könyvtárközi kölcsönzéssel hozzájuthassanak a saját állományunkban nem található könyvekhez.  Az ország más könyvtáraiban, esetleg külföldön meglévő dokumentumot a küldő könyvtár szabályait betartva olvasóink rendelkezésére bocsátjuk.
Internethasználat  Az olvasók által használható számítógépeken lehetőség nyílik internetes tartalmak böngészésére, adatbázisok elérésére és szövegszerkesztésre. Az olvasóteremben vezeték nélküli hálózatot (WiFi) használhatnak a laptoppal érkezők. 

 

 

 

 

 

 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

2012

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján és összhangban a Gál Ferenc Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzatával a Gál Ferenc Főiskola Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatát – mint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata mellékletét – az alábbiakban állapítom meg:

 

 

1. § Általános rendelkezések

 

(1) A könyvtár hivatalos elnevezése 2012. szeptember 1-től, követve a Főiskola névváltozását a korábbi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Könyvtára helyett: Gál Ferenc Főiskola Könyvtára. Rövidítve: GFF Könyvtára.

(2) Székhelye: Szeged

(3) Alapításának időpontja: 1930

(4) A könyvtár bélyegzője: kör alakú pecsét, amelynek a közepén szerepel a KÖNYVTÁR szó és körülötte a „Gál Ferenc Főiskola Szeged” felirat olvasható.

(5) A könyvtár a főiskola tudományos szolgáltató intézménye.

(6) A könyvtárat annak vezetője képviseli.

 

 

2. § A könyvtár fenntartása és felügyelete

 

(1) A könyvtár fenntartója a főiskola.

(2) A könyvtár szakmai felügyeletét az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatási Hivatal  és az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, törvényességi felügyeletét a nagykancellár; közvetlen főiskolai felügyeletét a főiskola rektora –  látja el.

(3) A könyvtár vezetője a könyvtárban folyó szakmai és tudományos munkáról a rektort,  rendszeresen, a szenátust pedig a rektor által megjelölt időpontban tájékoztatja.

 

3. § A könyvtár feladatai

 

(1) A könyvtár tudományos szolgáltató intézmény,. ,mint teológiai szakkönyvtár látja el feladatait Csongrád megyében, és a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén

(2) A könyvtár a következő funkciókat látja el:

       - felsőoktatási könyvtár,

       - tudományos könyvtár,

       - egyházmegyei könyvtár

(3) A fentiekből következően a könyvtár

(a) támogatja a főiskola oktatói, tudományos, kutatási tevékenységeit;

(b) segíti a hallgatókat a szakirodalomban való eligazodásban hagyományos és elektronikus tájékoztatási eszközök felhasználásával;

(c) törekszik a főiskola által támasztott szakirodalmi igényeket kielégíteni;

(d) szakirodalmi tájékoztatást nyújt a főiskolán folyó képzéssel kapcsolatos tudományok területén;

(e) együttműködik a Szegedi Tudományegyetem Könyvtárával a teológia és határterületei, valamint vallástudományi szakirodalmi tájékoztatásban;

(f) a fenti feladatok ellátásához kölcsönözhető és olvasótermi állományt hoz létre;

(g) egyházmegyei könyvtárként helytörténeti állományt hoz létre - a Somogyi Könyvtár helytörténeti gyűjteményével összehangolva.

 

(4) A (3) pontban részletezett feladatainak megfelelően a könyvtár kötelességének tekinti a magas színvonalú tudományos tájékoztatást.

(5) A könyvtár beszerzi a főiskolán folyó képzéshez kapcsolódó tudományok és ezek határterületeinek szakirodalmát, lexikákat és módszertani irodalmat, a könyvtári szakirodalmat. Az igényeknek megfelelően több példányban szerzi be a tankönyv és tankönyv jellegű, valamint a tanárok által megadott elsődleges és másodlagos irodalmat.

(6) A könyvtár hozzájárul a virtuális Magyar Elektronikus Könyvtár gyarapításához, elektronikus adatbázisok építéséhez (pl. elektronikus bibliográfiák, repertóriumok), valamint a meglévő saját, hazai és külföldi információs források hozzáféréséhez.

(7) A könyvtár kötelessége állományának hagyományos (könyvek, folyóiratok, stb.) és modern információhordozókkal történő folyamatos gyarapítása.

(8) A könyvtár állományát  on-line katalógusban  feldolgozza, és mindenki számára nyilvánossá és hozzáférhetővé teszi.

(9) A könyvtár szolgáltatásait elsősorban a főiskola oktatói, kutatói és hallgatói, valamint a Szegedi Tudományegyetem oktatói és hallgatói vehetik igénybe.

(10) A könyvtár használatának módjáról külön szabályzatban rendelkezik. (lásd: Beiratkozási és Kölcsönzési Szabályzat)

(11) A könyvtár szolgáltatásai:

(a) alapszolgáltatások: a nem kölcsönözhető dokumentumok helyben olvasása, a kijelölt állományrész kölcsönzése (lásd: Beiratkozási és Kölcsönzési Szabályzat,) hagyományos és elektronikus szakirodalmi tájékoztatás;

(b) speciális szolgáltatások: könyvtárközi kölcsönzés és más könyvtárakból való átkölcsönzés, segítségnyújtás irodalomkeresésben és bibliográfia összeállításában, szakirodalmi tanácsadás, fénymásolás, bibliográfiai adatszolgáltatás, a könyvtár tulajdonában lévő CD adatbázisok használata.

 

4. § A könyvtár szervezete és működtetése

 

(1) A könyvtár működését a vezető irányítja.

(2) A könyvtár vezetőjét a rektor nevezi ki.

(3) A könyvtár vezetője köteles évente az elvégzett munkáról a rektornak beszámolni.

(4) A vezető köteles a könyvtár szakmai és fegyelmi rendjét betartatni, és a könyvtár magas szakmai színvonalú, gazdaságos működésének feltételeit megteremteni.

(5) A vezető továbbá köteles és jogosult:

a könyvtár képviseletére, célkitűzéseinek elvi megfogalmazására, állományfejlesztési-, apasztási stb. tervek készítésére.

(6) A könyvtár vezetője javaslatot tesz a rektornak a könyvtár dolgozóinak kinevezésére,

a munkáltatói jogkört azonban nem a vezető, hanem a rektor gyakorolja.

(7) A könyvtár vezetője és alkalmazottai ellen fegyelmi eljárást indítani a főiskola SZMSZ-e alapján lehet.

 

5. § A könyvtár külső kapcsolatai

 

(1) A könyvtár szakmai és munkakapcsolatot tart fenn az egyházi és országos könyvtáros szervezetekkel, részt vesz könyvtáros egyesületek és bizottságok munkájában.

(2) Együttműködik más egyházi és világi könyvtárakkal.

(3) Részt vállal az országos szakirodalmi feltáró munkában, bibliográfiák összeállításában, információs rendszerek kialakításában, főként a teológia és a hozzá kapcsolódó tudományok területén.

(4) Szakmai kapcsolatot épít ki és tart fenn külföldi könyvtárakkal.

 

6. § A könyvtár kiadványai

 

- az oktatás és kutatás szempontjából fontos bibliográfiák, jegyzékek, tájékoztatók

- az oktatáshoz szükséges forrásmunkák

 

7. § A könyvtár gazdálkodása

(1) A könyvtár költségvetése a Gál Ferenc Főiskola gazdálkodásának része.

(2) A könyvtár költségvetésének elkészítésében és a költségvetésben előirányzottak felhasználásában a Gál Ferenc Főiskola gazdálkodási rendje az irányadó.

 

8. § Záró rendelkezések

 

  1. A könyvtár alkalmazottainak feladatait munkaköri leírásuk szabályozza.

    (2) A beiratkozás, olvasás, kölcsönzés, valamint az állománygyarapítás és apasztás rendjét külön szabályzat írja elő. 

    (3) A könyvtár jelen SZMSZ-ének módosítását a rektor és a könyvtár vezetője kezdeményezheti.

    (4) E szabályzat a Gál Ferenc Főiskola SZMSZ-ének mellékleteként lép hatályba. 

    Szeged, 2012. szeptember 1.

 

 

fooldal email oldalterkep